NAV

مقدمه

به داکیومنت API تبدیل خوش آمدید.

برای استفاده از API میتوانید از ماژول پایتونی زیر استفاده نمایید:

Tabdeal-Python

امنیت

مکانیزم های امنیتی

نوع مکانیزم ملزومات
TRADE api-key و signature
NONE -

احراز هویت

در API هایی که دارای مکانیزم امنیتی TRADE باشند , برای احراز هویت لازم است تا api-key و api-secret از سایت دریافت شده و به صورتی که در زیر توضیح داده میشود ارسال شود.

از طریق این آدرس اقدام به دریافت API Key کنید.

سپس لازم هست تا api-key دریافت شده را به عنوان header درخواست خود به صورت زیر قرار دهید:

X-MBX-APIKEY: your_api_key

در ادامه لازم است تا پارامترهای ارسالی را با api-secret رمز کنید. برای این کار باید زمان ارسال درخواست را در فرمت timestamp به انتهای پارامترهای ارسالی اضافه کنید و کل این مجموعه را به ساختار Query String در آورده و آن را با کلید api-secret و با الگوریتم SHA256 و با مکانیزم HMAC رمز کنید. خروجی رشته ی رمز شده ی بالا را تحت عنوان signature به انتهای پارامترهای ارسالی اضافه کرده و درخواست خود را ارسال کنید.

توضیحات

وضعیت سفارشات

وضعیت سفارش توضیحات
New سفارش ایجاد شده است
PARTIALLY_FILLED بخشی از سفارش انجام شده است
FILLED سفارش به طور کامل انجام شده است
CANCELED سفارش لغو شده است
REJECTED سفارش رد شده است

نوع سفارشات

جهت سفارشات

وضعیت سفارش OCO

وضعیت سفارش توضیحات
EXECUTING سفارش ایجاد شده یا یکی از سفارشات زیرمجموعه در حال اجراست
ALL_DONE سفارش تکمیل شده و سفارشات زیرمجموعه پایان یافته اند
REJECT سفارش رد و یا لغو شده است

وضعیت سفارشات زیرمجموعه OCO

وضعیت سفارش توضیحات
RESPONSE یکی از سفارشات زیر مجموعه لغو و یا رد شده است
EXEC_STARTED سفارشات زیرمجموعه فعال شده اند و یا وضعیتشان تغییر کرده است
ALL_DONE سفارشات زیرمجموعه تکمیل شده و پایان یافته اند

معامله

ارسال سفارش

POST https://api1.tabdeal.org/api/v1/order [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot
from tabdeal.enums import OrderSides, OrderTypes

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.new_order(
  symbol='BTCIRT',
  side=OrderSides.SELL,
  type=OrderTypes.MARKET,
  quantity=0.001
)

نمونه خروجی:

{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 139,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 1650126344421,
  "price": "0.00000000",
  "origQty": "0.00100000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cummulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "FILLED",
  "type": "MARKET",
  "side": "SELL",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126344546,
  "isWorking": false,
  "isStopOrderTriggered": false,
  "fills": [
    {
      "price": "99999999.00000000",
      "qty": "0.00100000",
      "commission": "399.99999600",
      "commissionAsset": "IRT",
      "tradeId": 4
    }
  ]
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
side بله SELL یا BUY
type بله MARKET یا LIMIT یا STOP_LOSS_LIMIT
quantity بله تعداد خرید یا فروش
newClientOrderId خیر id سفارش که توسط کاربر تولید شده
price خیر قیمت خرید یا فروش
stopPrice خیر قیمت فعال شدن سفارش
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

جستجوی سفارش

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/order [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.get_order(
  symbol='BTC_IRT',
  order_id=140
)

نمونه خروجی:

{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 140,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 1650126546994,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00200000",
  "executedQty": "0.00100000",
  "cummulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
  "status": "PARTIALLY_FILLED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126680079,
  "isWorking": true,
  "isStopOrderTriggered": false
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
orderId خیر id سفارش
origClientOrderId خیر id سفارش که توسط کاربر تولید شده
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

سفارشات باز

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/openOrders [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.get_open_orders(
  symbol='BTCIRT'
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 140,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126546994,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00200000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "PARTIALLY_FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126680079,
    "isWorking": true,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

لغو سفارش

DELETE https://api1.tabdeal.org/api/v1/order [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.cancel_order(
  symbol='BTC_IRT',
  order_id=143
)

نمونه خروجی:

{
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orderId": 143,
  "orderListId": -1,
  "clientOrderId": null,
  "transactTime": 1650126665341,
  "price": "99999999.00000000",
  "origQty": "0.00300000",
  "executedQty": "0.00000000",
  "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
  "status": "CANCELED",
  "type": "LIMIT",
  "side": "BUY",
  "stopPrice": "0.00000000",
  "updateTime": 1650126730359,
  "isWorking": false,
  "isStopOrderTriggered": false
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
orderId خیر id سفارش
origClientOrderId خیر id سفارش که توسط کاربر تولید شده
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

تمام سفارشات

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/allOrders [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.get_orders(
  symbol='BTCIRT',
  start_time=1650126305575,
  end_time=1650126665350
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 143,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126665341,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00300000",
    "executedQty": "0.00000000",
    "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
    "status": "CANCELED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126730359,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 138,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126305575,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00100000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cummulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126569260,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
startTime خیر سفارشاتی که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
endTime خیر سفارشاتی که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

لغو تمام سفارشات باز

DELETE https://api1.tabdeal.org/api/v1/openOrders [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

orders = client.cancel_open_orders(
  symbol='BTC_IRT'
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "orderId": 145,
    "orderListId": -1,
    "clientOrderId": null,
    "transactTime": 1650126930817,
    "price": "99999999.00000000",
    "origQty": "0.00300000",
    "executedQty": "0.00100000",
    "cummulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "cumulativeQuoteQty": "99999.99900000",
    "status": "FILLED",
    "type": "LIMIT",
    "side": "BUY",
    "stopPrice": "0.00000000",
    "updateTime": 1650126954582,
    "isWorking": false,
    "isStopOrderTriggered": false
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

ارسال سفارش OCO

POST https://api1.tabdeal.org/api/v1/order/oco [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot
from tabdeal.enums import OrderSides

client = Spot(api_key, api_secret)

oco = client.new_oco_order(
  symbol='BTC_IRT',
  side=OrderSides.SELL,
  quantity=0.005,
  price=100100000,
  stop_price=99899999,
  stop_limit_price=99890000,
  list_client_order_id="oco_6",
  limit_client_order_id="limit_6",
  stop_client_order_id="stop_6"
)


نمونه خروجی:

{
  "orderListId": 20,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "EXEC_STARTED",
  "listOrderStatus": "EXECUTING",
  "listClientOrderId": "oco_6",
  "transactionTime": 1652161449338,
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 159,
      "clientOrderId": "limit_6"
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 226,
      "clientOrderId": "stop_6"
    }
  ],
  "orderReports": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 159,
      "orderListId": 20,
      "clientOrderId": "limit_6",
      "transactTime": 1652161449593,
      "price": "100100000.00000000",
      "origQty": "0.00500000",
      "executedQty": "0.00000000",
      "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "status": "NEW",
      "type": "LIMIT",
      "side": "SELL",
      "stopPrice": "0.00000000",
      "updateTime": 1652161449905,
      "isWorking": true,
      "isStopOrderTriggered": false
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 226,
      "orderListId": 20,
      "clientOrderId": "stop_6",
      "transactTime": 1652161450753,
      "price": "99890000.00000000",
      "origQty": "0.00500000",
      "executedQty": "0.00000000",
      "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "status": "NEW",
      "type": "STOP_LOSS_LIMIT",
      "side": "SELL",
      "stopPrice": "99899999.00000000",
      "updateTime": 1652161450753,
      "isWorking": true,
      "isStopOrderTriggered": false
    }
  ]
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
side بله SELL یا BUY
quantity بله تعداد خرید یا فروش
price بله قیمت سفارش limit
stopPrice بله قیمت فعالسازی سفارش stop
stopLimitPrice بله قیمت سفارش stop
listClientOrderId خیر id سفارش oco که توسط کاربر تولید شده
limitClientOrderId خیر id سفارش limit که توسط کاربر تولید شده
stopClientOrderId خیر id سفارش stop که توسط کاربر تولید شده
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده


جستجوی سفارش OCO

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/orderList [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

oco = client.get_oco_order(
  oco_id=19
)

نمونه خروجی:

{
  "orderListId": 19,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "EXEC_STARTED",
  "listOrderStatus": "EXECUTING",
  "listClientOrderId": null,
  "transactionTime": 1651489273803,
  "symbol": "BTCIRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "clientOrderId": null
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 225,
      "clientOrderId": null
    }
  ]
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
orderListId خیر id سفارش
origClientOrderId خیر id سفارش که توسط کاربر تولید شده
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

سفارشات باز OCO

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/openOrderList [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

open_oco = client.get_oco_open_orders()


نمونه خروجی:

[
  {
    "orderListId": 19,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1651489273803,
    "symbol": "BTCIRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 142,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 225,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  },
  {
    "orderListId": 22,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1652162579757,
    "symbol": "BTCIRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 161,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 228,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده


لغو سفارش OCO

DELETE https://api1.tabdeal.org/api/v1/orderList [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.cancel_oco_order(
  symbol='BTC_IRT',
  oco_id=19
)


نمونه خروجی:

{
  "orderListId": 19,
  "contingencyType": "OCO",
  "listStatusType": "ALL_DONE",
  "listOrderStatus": "ALL_DONE",
  "listClientOrderId": null,
  "transactionTime": 1651489273803,
  "symbol": "BTCIRT",
  "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
  "orders": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "clientOrderId": null
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 225,
      "clientOrderId": null
    }
  ],
  "orderReports": [
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 142,
      "orderListId": 19,
      "clientOrderId": null,
      "transactTime": 1651489273833,
      "price": "100100000.00000000",
      "origQty": "0.00500000",
      "executedQty": "0.00000000",
      "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "status": "CANCELED",
      "type": "LIMIT",
      "side": "SELL",
      "stopPrice": "0.00000000",
      "updateTime": 1652162973131,
      "isWorking": false,
      "isStopOrderTriggered": false
    },
    {
      "symbol": "BTCIRT",
      "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
      "orderId": 225,
      "orderListId": 19,
      "clientOrderId": null,
      "transactTime": 1651489275437,
      "price": "99890000.00000000",
      "origQty": "0.00500000",
      "executedQty": "0.00000000",
      "cummulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "cumulativeQuoteQty": "0.00000000",
      "status": "CANCELED",
      "type": "STOP_LOSS_LIMIT",
      "side": "SELL",
      "stopPrice": "99899999.00000000",
      "updateTime": 1652162973140,
      "isWorking": false,
      "isStopOrderTriggered": false
    }
  ]
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
orderListId خیر id سفارش
listClientOrderId خیر id سفارش که توسط کاربر تولید شده
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

تمام سفارشات OCO

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/allOrderList [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

all_oco = client.get_oco_orders(
  start_time=1650962658352,
  end_time=1652161449338,
  limit=2
)


نمونه خروجی:

[
  {
    "orderListId": 19,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "EXEC_STARTED",
    "listOrderStatus": "EXECUTING",
    "listClientOrderId": null,
    "transactionTime": 1651489273803,
    "symbol": "BTCIRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 142,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 225,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  },
  {
    "orderListId": 18,
    "contingencyType": "OCO",
    "listStatusType": "ALL_DONE",
    "listOrderStatus": "ALL_DONE",
    "listClientOrderId": "oco_5",
    "transactionTime": 1650963634241,
    "symbol": "BTCIRT",
    "orders": [
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 141,
        "clientOrderId": null
      },
      {
        "symbol": "BTCIRT",
        "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
        "orderId": 224,
        "clientOrderId": null
      }
    ]
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
startTime خیر سفارشاتی که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
endTime خیر سفارشاتی که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

معاملات من

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/myTrades [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

trades = client.my_trades(
  symbol='BTC_IRT',
  start_time=1653210673316, 
  end_time=1653222331419,
  limit=2
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "id": 36,
    "orderId": 1140,
    "price": "99900500.00000000",
    "qty": "0.00500000",
    "quoteQty": "0.00498000",
    "commission": "1998.01000000",
    "commissionAsset": "IRT",
    "time": 1653211038472,
    "isBuyer": false,
    "isMaker": true
  },
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "id": 35,
    "orderId": 1137,
    "price": "99900500.00000000",
    "qty": "0.00500000",
    "quoteQty": "0.00498000",
    "commission": "1998.01000000",
    "commissionAsset": "IRT",
    "time": 1653210886838,
    "isBuyer": false,
    "isMaker": true
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
startTime خیر معاملاتی که بعد از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
endTime خیر معاملاتی که قبل از این زمان ایجاد شده باشند به عنوان خروجی بازگردانده میشوند
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده

بازار

لیست سفارشات

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/depth [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order_book = client.depth(
  symbol='BTCUSDT',
  limit=1
)

نمونه خروجی:

{
 "bids": [
  [
   "39792.23000000",   // PRICE
   "8.27169000"     // QUANTITY
  ],
  [
   "39792.18000000",   // PRICE
   "0.33006000"     // QUANTITY
  ]
 ],
 "asks": [
  [
   "39792.24000000",   // PRICE
   "1.27040000"     // QUANTITY
  ],
  [
   "39792.27000000",   // PRICE
   "0.00850000"     // QUANTITY
  ]
 ]
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود

لیست معاملات

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/trades [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

trades = client.trades(
  symbol='BTC_IRT',
  limit=2
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "id": 18,
    "price": "100000000.00000000",
    "qty": "0.02500000",
    "quoteQty": "0.02490000",
    "time": 1648990888735,
    "isBuyerMaker": false
  },
  {
    "id": 17,
    "price": "99999999.00000000",
    "qty": "0.02500000",
    "quoteQty": "2489999.97510000",
    "time": 1648990780492,
    "isBuyerMaker": true
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود

لیست بازارها

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/exchangeInfo [NONE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

market = client.exchange_info(
  symbol='BTC_IRT',
  limit=2
)

market = client.exchange_info(
  symbol='MANAUSDT',
  limit=2
)

markets = client.exchange_info(
  symbols=['BTCIRT', 'MANAUSDT'],
  limit=2
)

نمونه خروجی:

[
  {
    "symbol": "BTCIRT",
    "tabdealSymbol": "BTC_IRT",
    "status": "TRADING",
    "baseAsset": "BTC",
    "baseAssetPrecision": "8",
    "quoteAsset": "IRT",
    "quoteAssetPrecision": "8",
    "baseCommissionPrecision": "8",
    "quoteCommissionPrecision": "8",
    "orderTypes": [
      "LIMIT",
      "STOP_LOSS_LIMIT",
      "MARKET"
    ],
    "icebergAllowed": false,
    "ocoAllowed": true,
    "quoteOrderQtyMarketAllowed": false,
    "allowTrailingStop": false,
    "isSpotTradingAllowed": true,
    "isMarginTradingAllowed": false,
    "filters": [
      {
        "filterType": "PRICE_FILTER",
        "minPrice": "300.00000000",
        "maxPrice": "30000000000.00000000",
        "tickSize": "1.00000000"
      },
      {
        "filterType": "PERCENT_PRICE",
        "multiplierUp": 5.0,
        "multiplierDown": 0.2,
        "avgPriceMins": 5
      },
      {
        "filterType": "LOT_SIZE",
        "minQty": "0.00005000",
        "stepSize": "0.00000001"
      },
      {
        "filterType": "MIN_NOTIONAL",
        "minNotional": "99000.00000000",
        "applyToMarket": false,
        "avgPriceMins": 5
      },
      {
        "filterType": "MARKET_LOT_SIZE",
        "minQty": "0.00005000",
        "maxQty": "0.99250018",
        "stepSize": "0.00000001"
      }
    ],
    "permissions": [
      "SPOT"
    ]
  }
]

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
symbol خیر نام بازار
symbols خیر نام بازارها
tabdealSymbol خیر نام بازار با _
tabdealSymbols خیر نام بازارها با _
limit خیر خروجی تنها به این تعداد بازگردانده میشود

کیف پول

لیست دارایی ها

GET https://api1.tabdeal.org/r/api/v1/asset/get-funding-asset [TRADE]

ارسال درخواست با کتابخانه پایتونی:

from tabdeal.spot import Spot

client = Spot(api_key, api_secret)

order = client.funding_wallet(
  asset='BTC',
)

نمونه خروجی:

{
  "asset": "BTC",
  "free": "1.97427700",
  "freeze": "0.00634300"
}

پارامتر ها:


پارامتر الزامی توضیحات
asset خیر نماد مربوط به دارایی مورد نظر
timestamp بله زمان ارسال درخواست
signature بله رشته ی رمز شده